วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

ในหน่วยนี้จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ  3  แบบ คือ

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. การเคลื่อนที่ในแนววงกลม
3. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่ายรูปแสดงวัตถุกำลังเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์รูปแสดงวัตถุกำลังเคลื่อนที่ในแนววงกลมรูปแสดงการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย